Cinema THE SPACE cinema Torino - Parco Dora

Indirizzo: Salita M. Garove, 24 - Telefono: 892111 - Torino, TO

share

Film in programmazione Cinema THE SPACE cinema Torino - Parco Dora

Sala: Sala 1
posti: 262
Ted 2

Ted 2

Sala: Sala 2
posti: 201
Jurassic World

Jurassic World

Sala: Sala 3
posti: 124
Torno indietro e cambio vita

Torno indietro e cambio vita

Sala: Sala 4
posti: 132
Contagious

Contagious

Sala: Sala 5
posti: 160
Fury

Fury

Sala: Sala 5
posti: 160
Unfriended

Unfriended

Sala: Sala 5
posti: 160
Ted 2

Ted 2

Sala: Sala 6
posti: 160
Predestination

Predestination

Sala: Sala 7
posti: 132
Big Game

Big Game

Sala: Sala 7
posti: 132
Jurassic World

Jurassic World

Sala: Sala 8
posti: 124