Cinema THE SPACE cinema Torino - Parco Dora

Indirizzo: Salita M. Garove, 24 - Telefono: 892111 - Torino, TO

share

Film in programmazione Cinema THE SPACE cinema Torino - Parco Dora

Sala: Sala 1
posti: 262
Minions

Minions

Sala: Sala 2
posti: 201
Minions

Minions

Sala: Sala 2
posti: 201
Minions

Minions

Sala: Sala 3
posti: 124
Professore per amore

Professore per amore

Sala: Sala 4
posti: 132
Ant-Man

Ant-Man

Sala: Sala 5
posti: 160
Mission: Impossible - Rogue Nation

Mission: Impossible - Rogue Nation

Sala: Sala 5
posti: 160
Breaking Dance

Breaking Dance

Sala: Sala 6
posti: 160
L'A.S.S.O. nella manica

L'A.S.S.O. nella manica

Sala: Sala 6
posti: 160
The Gallows - L'esecuzione

The Gallows - L'esecuzione

Sala: Sala 7
posti: 132
Mission: Impossible - Rogue Nation

Mission: Impossible - Rogue Nation

Sala: Sala 8
posti: 124
Come ti rovino le vacanze

Come ti rovino le vacanze