Cinema THE SPACE cinema Torino - Parco Dora

Indirizzo: Salita M. Garove, 24 - Telefono: 892111 - Torino, TO

share

Film in programmazione Cinema THE SPACE cinema Torino - Parco Dora

Sala: Sala 1
posti: 262
Pixels

Pixels

Sala: Sala 2
posti: 201
Jurassic World

Jurassic World

Sala: Sala 2
posti: 201
Pixels

Pixels

Sala: Sala 3
posti: 124
Babadook

Babadook

Sala: Sala 4
posti: 132
Kristy

Kristy

Sala: Sala 5
posti: 160
Ex Machina

Ex Machina

Sala: Sala 6
posti: 160
Il ragazzo della porta accanto

Il ragazzo della porta accanto

Sala: Sala 6
posti: 160
Sala: Sala 7
posti: 132
Sala: Sala 7
posti: 132
Sala: Sala 8
posti: 124
Il luogo delle ombre

Il luogo delle ombre