Cinema THE SPACE cinema Torino - Parco Dora

Indirizzo: Salita M. Garove, 24 - Telefono: 892111 - Torino, TO

share

Film in programmazione Cinema THE SPACE cinema Torino - Parco Dora

Sala: Sala 1
posti: 262
Cenerentola

Cenerentola

Sala: Sala 2
posti: 201
La famiglia Bélier

La famiglia Bélier

Sala: Sala 3
posti: 124
Ma che bella sorpresa

Ma che bella sorpresa

Sala: Sala 4
posti: 132
The Divergent Series: Insurgent

The Divergent Series: Insurgent

Sala: Sala 5
posti: 160
L'ultimo lupo

L'ultimo lupo

Sala: Sala 5
posti: 160
Sala: Sala 6
posti: 160
Ho ucciso Napoleone

Ho ucciso Napoleone

Sala: Sala 7
posti: 132
Home - A Casa

Home - A Casa

Sala: Sala 7
posti: 132
Sala: Sala 8
posti: 124
Focus - Niente è come sembra

Focus - Niente è come sembra

Sala: Sala 8
posti: 124
Latin Lover

Latin Lover