Cinema THE SPACE cinema Torino - Parco Dora

Indirizzo: Salita M. Garove, 24 - Telefono: 892111 - Torino, TO

share

Film in programmazione Cinema THE SPACE cinema Torino - Parco Dora

Sala: Sala 1
posti: 262
San Andreas

San Andreas

Sala: Sala 2
posti: 201
Tomorrowland - Il Mondo di Domani

Tomorrowland - Il Mondo di Domani

Sala: Sala 3
posti: 124
The Lazarus Effect

The Lazarus Effect

Sala: Sala 4
posti: 132
Mad Max: Fury Road

Mad Max: Fury Road

Sala: Sala 5
posti: 160
Youth - La giovinezza

Youth - La giovinezza

Sala: Sala 6
posti: 160
Pitch Perfect 2

Pitch Perfect 2

Sala: Sala 7
posti: 132
Il Racconto dei Racconti

Il Racconto dei Racconti

Sala: Sala 8
posti: 124
Sala: Sala 8
posti: 124