Cinema THE SPACE cinema Torino - Parco Dora

Indirizzo: Salita M. Garove, 24 - Telefono: 892111 - Torino, TO

share
Film in programmazione Cinema THE SPACE cinema Torino - Parco Dora
 • SALA: Sala 1 POSTI: 262
Al posto tuo
 • ORARI: 15.20 / 17.30 / 19.45 / 22.00
 • SALA: Sala 2 POSTI: 201
Alla ricerca di Dory
 • ORARI: 16.40 / 19.10 / 21.40
 • SALA: Sala 3 POSTI: 124
Alla ricerca di Dory
 • ORARI: 16.10
 • SALA: Sala 4 POSTI: 132
Café Society
 • ORARI: 16.30 / 18.50 / 21.15
 • SALA: Sala 5 POSTI: 160
Alla ricerca di Dory
 • ORARI: 15.50 / 18.25
 • SALA: Sala 5 POSTI: 160
Trafficanti
 • ORARI: 21.00
 • SALA: Sala 6 POSTI: 160
Bridget Jones's Baby
 • ORARI: 15.55 / 18.45 / 21.35
 • SALA: Sala 7 POSTI: 132
Ben Hur
 • ORARI: 15.40 / 18.30 / 21.20
 • SALA: Sala 8 POSTI: 124
Abel - Il figlio del vento
 • ORARI: 16.15
 • SALA: Sala 8 POSTI: 124
Blair Witch
 • ORARI: 19.40 / 22.10